P1290575

 


Ontwerp en architectuur

Torenflat Naerdinclant is een 41.79 meter hoog flatgebouw met twaalf verdiepingen (oorspronkelijk elf woonlagen). ABCDDD 010815439 mpeg21 p001 image Het is gelegen aan de Graaf Willem de Oudelaan nummers 95-181. Naerdincklant was de oude naam voor 't Gooi en betekende "land van Naarden". 

De torenflat werd ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Maaskant. In het oorspronkelijke ontwerp waren in het 45 meter hoge gebouw elf woonlagen, afgesloten met een dakterras, geprojecteerd. De bouw van de flat was in handen van NV Combinatiebouw uit Hilversum. 

Iedere verdieping zou bestaan uit vier flatwoningen, waarin een woonkamer en twee of drie slaapkamers.  In juli 1961 keurde de Naardense schoonheidscommissie het ontwerp van Maaskant goed, waarna de vereiste Rijksgoedkeuring kon worden aangevraagd. 

Bewoning van de flat

Naerdinclant werd aldus in 1964 gebouwd en de wooneenheden in eerste instantie bestemd voor de verkoop. torpjesflat

De flats waren bedoeld voor bemiddelde mensen, die tot dan toe een groot huis hadden bezeten maar bij het ouder worden gingen uitzien naar een woning van meer geringe omvang en met een lift.

Voor deze doelgroep waren de flats luxueus uitgevoerd en bereikbaar via twee liften, gelegen in een goed verzorgd portaal. 

De verkoop van de flats werd  in de eerste jaren verzorgd door de firma L. Koudijs en zoon te Naarden. 

Omdat de woningen indertijd echter erg duur (tussen de 75.000 en 90.000 gulden) waren kostte het de grootste moeite ze te verkopen. In juli 1965 waren maar 17 gezinnen woonachtig in de toren en stonden nog 27 van de flatwoningen te koop.

Men sprak uiteindelijk dan ook over de mogelijkheid de wooneenheden te huur aan te bieden. 

Dat gebeurde in 1965, toen men besloot Naerdinclant-flats te verhuren. De huurpenningen bedroegen 330 gulden per maand, exclusief 45 gulden servicekosten. De duurste eenheden, vierkamerflats  op de bovenste verdieping, zouden 480 gulden per maand, exclusief servicekosten, moeten gaan opbrengen. 

Protesten voor, tijdens en na de bouw

Al voordat men met de bouw was begonnen keerden verschillende natuurbeschermingsorganisaties zich tegen het plaatsen van het bouwwerk, op een lokatie zo dicht bij het natuurgebied Naardermeer gelegen.  flet

Daarnaast was het gebouw mikpunt van het actiecomité "Woningnood", dit vanwege de hoge huur en/of koopprijs, die men voor de flats diende te betalen.

"Woningnood" noemde de leegstand van de flat in een tijd van grote woningnood "een nationale misdaad".  

Het verwijt dat speculatieve berekeningen tot de latere leegloop hadden geleid werd door bouwer NV Combinatiebouw indertijd ontkend.

Volgens hen was het gebrek aan bewoning van Naerdinclant veroorzaakt door een snel gestegen rentevoet, die de koop bij hypotheekname belastte met een rente van 6.5%, en het gegeven dat de oudere huizen, die eventueel toekomstige bewoners reeds bezaten, moeilijker verkoopbaar waren geworden. 

Latere periode

Het gerumour rond de flat verflauwde naarmate de tijd vorderde. Anno 2018 zijn de flats in Naerdinckland zowel te koop als te huur. Over de prijs wordt niet meer gesproken.