De voorgalerij

 IN BEWERKING


Zie ook


 Inleiding

Het is niet de gewoonte en normaliter beneden onze waardigheid om in artikelen mensen met de grond gelijk te maken. In het geval van Phil C., geboren te Amsterdam en tot 31 maart 2017 woonachtig op het J.P. Thijssepark 34, 1411 XX Naarden, gelden echter, althans volgens de Woningstichting Naarden,  niet de normen en waarden die normaal gesproken van toespassing zouden zijn.

Gewoonlijk kan men er vanuit gaan dat mannen en vrouwen goede en minder gewenste eigenschappen bezitten. 

Brand fotos

Er bestaat echter een uitzondering, een groep personen die binnen de categorie psychopaten valt. 

Voor wezens binnen deze categorie geldt alleen het eigen belang en de omgeving dient aan alle eisen van de psychopaten tegemoet te komen. Doet men dit niet dan wacht die persoon de absolute hel. 

Phil C. valt binnen deze categorie psychopaten. De reden dat wij dit artikel schrijven is te laten zien wat Phil C. bij mens en dier heeft aangericht en hoe hij daar steeds mee wegkomt.  

Psychopaten: levensgevaarlijk

Alvorens u verder te informeren over het verrotte leven van Phil C. achten wij het noodzakelijk u eerst nadere informatie te verschaffen over psychopaten.  Zonder die kennis zou het voor de lezer moeilijk te begrijpen zijn waarom deze personen tot zulke verschrikkelijke daden kunnen komen en bij zowel instanties als personen alles gedaan kunnen krijgen. bewindvoering

U kent waarschijnlijk het verhaal van de moord op Anne Faber. Wellicht vroeg u zich af hoe het mogelijk was dat de instelling waarin Michael P. verbleef het gevaar dat P. vormde niet zag.

En hoe het kon gebeuren dat P. een "relatie" had met een van de medewerksters en een medepatiënt zwanger maakte.

De psychopaat is een notoire wetsovertreder, die stelselmatig, onder meer door misbruik te maken van omstandigheden, bedrog, belediging, smaad en laster, uitlokking, bedreiging, afpersing, valsheid in geschrifte en (poging tot) moord- en doodslag pleegt. Aan de buitenkant is echter niets afwijkend te zien, het gedrag is aanvankelijk charmant en innemend.

Tot de psychopaat een behoefte voelt, zijn zin niet krijgt, iets wil hebben enz. Op dat moment gelden er (voor hem of haar) geen grenzen meer. Ook niet om tientallen mensen in levensgevaar te brengen en dieren te mishandelen tot de dood erop volgt? Nee, ook dan niet.  

Drankmisbruik, vrouwenmishandeling en kindermisbruik

Phil C. was ooit, als LinkedIn geloofd mag worden, als dakdekker werkzaam in Amsterdam.  13717425 1809417429288889 7112667409023838473 oWat echter niet op LinkedIn vermeld werd is dat hij al een flink strafblad had opgebouwd voor zaken als kindermisbruik, geweldpleging en diefstal.

Of deze feiten het gevolg waren van zijn drankverslaving of dat zijn geestesgesteldheid (psychopathie) hierbij een rol speelde wagen wij niet te beoordelen. 

Feit is wel dat Phil C. zijn vriendin, moeder van een van zijn vele kinderen bij verschillende vrouwen, zodanig in elkaar sloeg dat haar jaren van therapie te wachten stonden voordat ze weer enigszins kon functioneren.

De standaard nabehandeling van Phil C. - hij chanteerde haar met naaktfoto's - zal een spoedige genezing in de weg hebben gestaan. Phil C. kwam vervolgens, in de zomer van 2010,  vanaf de camping waar hij bivakkeerde (na het misbruik diende hij zijn woning te verlaten), in een tweekamerflat van de Woningstichting Naarden, op het J.P. Thijssepark in Naarden, te wonen. 

Terreur en treitercampagnes 

Zwaar aan de drank maar met de bedoeling zich te doen gelden begon Phil C. zijn garage en berging, tegen alle regels in, te veranderen in een "wooneenheid". P1240292 Die was bestemd voor zijn eerder mishandelde vriendin en (stief)kinderen. De reden dat deze vrouw hier wilde verblijven is samen te vatten met het woord "co-dependency". 

Phil C. legde zelf de elektrische bedrading, zowel in de voormalige berging en garage, nu een "wooneenheid", als in de formele woonruimte erboven aan. Omdat hij geen electricien is hadden de snoeren geen coating en dreigde er brandgevaar. 

Phil C. had een hekel aan zijn buurvrouw. De reden waarom kan bij psychopaten variëren maar rationeel is zij nooit. De buurvrouw moest en zou kapot.  Dus plaatste hij geluidsboxen, gericht op de buren, in zijn flat en op zijn balkon. En dus ging hij in de zomer iedere dag op zijn terras frituren, zodat niemand, behalve hijzelf, wegens geluids- en stankoverlast nog op zijn of haar terras kon verblijven. 

Phil C. en zijn woonomgeving

Om het leven van de mensen om hem heen nog wat moeilijker te maken begon Phil C. de voorgalerij vol te stouwen met vuilniszakken, oude tafels en stoelen en andere rotzooi. Bankstellen gooide hij over het hek in de bosjes of liet hij maanden lang achter de flat in de publieke ruimte staan. Rotzooi galerij

Omdat hij, als gezegd, een hekel aan zijn buurvrouw had besloot hij 's nachts feestjes te organiseren in de flat direct daarboven. Die evenementen konden op elke willekeurige nacht plaatsvinden en duurden tot vroeg in de ochtend.

Om de zaak nog wat erger te maken onderhield hij met luide stem 's nachts zijn vriendjes in urenlange gesprekken voor het raam van de slaapkamer van zijn buren. 

Klagen bij de politie hielp niet omdat Phil C. een raam bezat dat uitzicht had op de enige toegangsweg tot de flat, zodat hij het geluid van zijn boxen direct kon dimmen als hij agenten zag aankomen.

Klagen bij de Woningstichting Naarden sorteerde ook geen effect want die was volledig op zijn hand en medewerkers geloofden alles wat hij zei.  

Phil C. en Woningstichting Naarden

Psychopaten kunnen zeer aantrekkelijk voor vrouwen zijn. Het bewerken van medewerkster A. van Woningstichting Naarden was dus niet moeilijk. Cloortje Nadat Phil C. na vier jaar wegens zijn exuberante levensstijl zijn huur niet meer kon of wilde betalen wist hij de rechtbank zover  te krijgen dat deze hem  "wegens zijn lichamelijke en/of geestelijke toestand" (december 2015) onder beschermend bewind plaatste, een "tweede kans" als het ware, waar Woningstichting Naarden volledig in meeging. 

Wellicht had hij inmiddels ook enig chantagemateriaal verzameld. Op klachten over Phil C. en zijn terreur werd, zoals eerder vermeld,  immers of niet gereageerd of Phil C. was volgens de Woningstichting Naarden onschuldig en "hoe durfde men over Phil C., die immers geen vlieg kwaad deed, iets nadeligs te zeggen". 

Phil C en de brand in zijn flat

Hoogstwaarschijnlijk waren er geen slachtoffers meer die hem geld wilden "lenen" (men kreeg het namelijk nooit meer terug). Zeker is dat Phil C. in geldproblemen kwam. Niet om openstaande rekeningen te betalen maar om aan zijn lusten en luimen te kunnen voldoen.

Het is moeilijk een mening te vormen over of de brand, die op 31 maart 2017 ontstond in de flat van Phil C., opzettelijk is aangestoken of zijn oorzaak vond in de brandgevaarlijke elektrische bedradingen (die immers geen coating hadden).

Feit is dat de flat van Phil C., J.P. Thijssepark 34 in Naarden, op die dag volledig uitbrandde (waardoor aangrenzende woningen aanzienlijke schade opliepen, mensen psychische klachten kregen en dieren overleden). Arme P.C.

Zoals eerder gezegd is alleen het eigen welzijn voor psychopaten belangrijk. Als de brandweer vijf minuten later was gearriveerd dan had de brand de gehele flat, en daarmee 36 wooneenheden, in de as gelegd.  Er stonden meer dan 36 levens op het spel, van mensen en dieren. Rotzooi naast flat

Nu zou men, gezien de na de brand zelfs bij Woningstichting Naarden bekend zijnde illegale bewoning in de berging en de overige voorhistorie, gerechtigd zijn te denken dat Phil C. nu de huur zou worden aangezegd.  

Psychopaten echter zijn meesters in het manipuleren. Phil C. werd als held ontvangen en medewerkster A. viel hem zelfs om de hals. Hij was het slachtoffer en of anderen ook materiële dan wel psychische schade door het plotselinge vuur hadden geleden deed er voor de Woningstichting Naarden weinig toe.

Phil C., het centrum van het universum en  "het ergste slachtoffer van de brand", volgens de medewerkers van Woningstichting Naarden, kreeg een driepersoonsflat aangeboden nadat hij een soortgelijke flat als die in de vlammen was opgegaan, hooghartig geweigerd had. 13575749 1801890220041610 3235486105012279231 o  

De directrice van Woningstichting Naarden maakte zich zeer bezorgd om het welzijn van Phil C., omringde hem met alle egards en haastte zich later naar hem toe om zijn leed nogmaals aan te horen en te verzachten. Alle andere betrokkenen konden barsten. 

De aansprakelijkheid voor de schade van derden erkende Phil C. niet, zodat zijn aansprakelijkheidsverzekering aan niemand iets uitkeerde. Hij weigerde bovendien te tekenen voor leningen die hij had afgesloten bij anderen en die hij met zijn verzekeringsgeld nu terug had kunnen betalen.

Het geld dat hij bij mensen gestolen had kwam al helemaal nooit meer terug. 

Via de kerk wist Phil C. 800 Euro en een gratis inrichting voor zijn nieuwe driepersoonsflat te regelen, tot de 34.000 Euro van zijn inboedelverzekering aan zijn lijden een einde zou maken. De kerk heeft de 800 Euro nooit meer teruggekregen. 

Voordelen van de brand voor Phil C. en zijn ergerlijke dierenmishandeling

De verzekering betaalde dus Phil C. Euro 34.000 uit. In plaats van een tweekamerflat met kringlooprommel (hij was, zoals we zagen, in 2015 door zijn grote schulden onder beschermd bewind geplaatst) bezat hij nu een driekamerflat en EUR 34.000 om deze naar wens in te richten, onder meer met een bed van 6.000 Euro. pc kat

Na de brand was Phil C. ook van zijn katten, bedoeld om vrouwen aan te trekken, verlost. Een kat had hij al "weggewerkt", na hem eerder kapot getrapt te hebben, de andere drie wist hij op een andere manier kwijt te raken.

Een tweede kat was tijdens de brand gestikt in de rook, de derde bevond zich bij de dierenarts en de vierde liep verdwaasd op het grasveld voor de flat rond. 

Deze laatste kat liet Phil C. gewoon verrekken totdat medeflatbewoners zich haar lot aantrokken. Phil C. schreef: "Niemand kan haar vangen of onderbrengen. 13124961 1773306192900013 6256042809853714893 n

Tevens heb ik genoeg katten door de flatbrand verloren (NB: er was 1 kat gestikt in de rook, de andere had hij al voor de brand vermoord), waarmee ik een nieuw overlijden van een huisdier niet meer aankan".....

Er was echter geen sprake van dat kat nummer vier zou overlijden maar Phil C. liet haar, als gezegd, gewoon stikken, zij het niet in de rook.  Uiteindelijk is zij door een mede-flatbewoner gevangen (diezelfde die hij kapot wilde maken) en door de dierenambulance meegenomen. 

Kat nummer drie, die zich bij de dierenarts bevond, werd later teruggegeven aan Phil C. Hem stond een droevig lot te wachten want toen Phil C. op vakantie ging liet hij de kat zonder voedsel of water achter. Omdat het raam open stond wist het diertje hierdoor te ontsnappen om eten en drinken te gaan zoeken en werd vervolgens overreden door een auto. 

Nasleep

Psychopaten kunnen niet tegen kritiek. In hun ogen kunnen mensen die kritiek leveren niet erg genoeg bestraft worden. Zelfs na zijn vertrek naar zijn nieuwe driekamerwoning bleef Phil C. geobsedeerd door zijn vroegere flat -en flatgenoten.  13198580 1776240309273268 7855278790012068923 o 

Zo vergiftigde hij een hond, reed hij met zijn brommertje meerdere malen intimiderend over het grasveld voor de flat en stak hij vuurwerk af onder de flat van iemand die hem "beledigd" had.

Toen hij nog woonachtig was in de flat pleegde hij al diefstallen bij medeflatbewoners, verdween er dus geld, stak hij banden lek of bekraste de auto's van mensen die hij niet mocht, maakte hij sleutels na, die later door de Woningstichting Naarden weer aan nieuwe bewoners werden gegeven, teneinde in te breken zonder braaksporen na te laten, enz.

De meeste illegale zaken deed hij 's nachts, zodat er de minste kans bestond dat hij betrapt zou worden. Ook met zijn chantagepraktijken bleef hij doorgaan, althans voor zover hij iets van bepaalde mensen wist of had gehoord. 

Phil C. is nooit voor bovenstaande zaken veroordeeld en nog immer de favoriete huurder van Woningstichting Naarden. Hij heeft ook zijn nieuwe appartement naar eigen inzicht verbouwd en het bouwmateriaal in de tuin van de onderburen gegooid. Daar bleef het een jaar lang liggen.

Wij nemen aan dat naar de klachten van deze huurder door Woningstichting Naarden evenmin geluisterd wordt. Dus mocht er brand uitbreken bij de woningen in de omgeving van de Plussupermarkt in Naarden: zeg niet dat u niet gewaarschuwd bent. 

Wij waren het aan de nagedachtenis van Simon, Simonides en Rudolf, die aan de gevolgen van de brand overleden zijn, verplicht dit artikel te schrijven.