9edeba9a 278a c133 8211 6a5800e30e9a thumb1024


Burgemeester van Tienhoven , Mijdrecht en Wilnis

Meine Fernhout (Buitenpost (Friesland), 30 juni 1884 - Bussum, 16 juni 1977) was de zoon van de gereformeerde predikant ds. K.  Fernhout en Alida van Nooten. Hij trouwde in maart 1917 met Margaretha Johanna Fernhout portret Julie du Marchie van Voorthuysen. 

Fernhout was lid van de Anti-Revolutioniaire Partij (ARP) en werd bij Koninklijk Besluit  van 3 mei 1910 nummer 49 op 26-jarige leeftijd benoemd tot burgemeester van Tienhoven. Later dat jaar volgde daarnaast zijn aanstelling tot gemeentesecretaris. 

Fernhout werd bij Koninklijk Besluit nummer 25 met ingang van 9 juli 1914 benoemd tot burgemeester van Mijdrecht  en Wilnis, met gelijktijdige toekenning van een eervol ontslag als burgemeester van Tienhoven. 

Hij kreeg bij Koninklijk Besluit van 24 april 1915 nummer 21 en met ingang van 1 mei 1915 een aanstelling als voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering te Breukelen-Nijenrode. In zijn functie als burgemeester was hij lid van een commissie die rapporteerde over de door het bestuur verzamelde gegevens inzake gemeente-eigendommen tegen brandschade met als doel de kosten van de verzekering zo laag mogelijk te houden. 

Burgemeester van Kampen

Fernhout werd met ingang van 1 mei 1919 benoemd tot burgemeester van Kampen, met gelijktijdige toekenning  van een eervol ontslag als burgemeerster van Mijdrecht en Wilnis. Lustrum school voor reserveofficieren Kampen in 1930 Zijn installatie vond tijdens de op 4 mei gehouden Buitengewone Raadsvergadering plaats.

Fernhout aanvaardde, onder biddend opzien tot God, deze taak. Gedurende zijn burgemeesterschap was Fernhout onder meer lid van de Vereniging Overijssels Regt en Geschiedenis

In 1923 vond de grote Kanto-aardbeving in Japan plaats, waarbij tussen de 100.000-142.000 doden vielen. Over de gehele wereld werd geld ingezameld, ook in Nederland. Fernhout nam, naast vele andere notabelen in Overijssel, plaats in het sub-comité voor Overijssel Ramp Japan.

In datzelfde jaar vierde Koningin Wilhelmina dat zij 25 jaar het land bestuurde. Fernhout schreef in 1923 een open brief aan de inwoners van Kampen waarin hij hen aanmoedigde geld bij te dragen voor een huldeblijk.Hij was namelijk de voorzitter van het uitvoerend plaatselijk comité, dat hiertoe was opgericht.

In 1927 nam hij zitting in een Provinciaal Comité in Overijssel voor de oprichting van een gedenkteken voor Juliana van Stolberg. 

Tijdens het eerste lustrum van de school voor reserve-offcieren te Kampen, in 1930, bood de burgerij een vaandel aan, dat door Fernhout aan de commandant van de jubilerende school werd overhandigd. 

Burgemeester van Middelburg

Fernhout werd in 1933 benoemd tot burgemeester van Middelburg. De eerste keuze voor die postie was mr. A.A. de Veer maar hij overleed voordat zijn aanstelling een feit was. Op 5 april 1933 vond zijn installatie in de Raadzaal plaats. In Middelburg was Fernhout onder meer lid van het dagelijks bestuur van de restauratiecommissie voor het Raadhuis van Veere. 

Fernhout vierde op 3 mei 1935 zijn  zilveren (25 jaar) jubileum als burgemeester. In deze periode werd ook de luchtbescherming van de burgerbevolking actief. De burgemeester gaf op de radio een nadere toelichting hierop. 

Burgemeester van Bussum

Fernhout werd bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1939 benoemd tot burgemeester van de gemeente Bussum met toekenning van eervol ontslag uit zijn functie van burgemeester van de gemeente Middelburg.

Hij was de opvolger van burgemeester H. de Bordes, die dat jaar met pensioen ging. Fernhout werd tijdens een plechtigs Raadszitting als burgemeester van Bussum op 21 maart geïnstalleerd.

In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog P1360797 uit en werd Nederland door de Duitsers bezet.

Er werd een Comité gevormd waarvan Fernhout de erevoorzitter werd. De gelden die ingezameld waren bestemde men voor gewonde en zieke Nederlandse soldaten.

Het Comité werkte samen met het Nederlandse Rode Kruis en de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. 

Fernhout ging in november 1940 op medisch advies op vakantie. Zijn verblijfplaats was onbekend. Bij besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken werd hij op eigen verzoek met ingang van 1 december 1941 ontslagen als burgemeester van de gemeente Bussum.

In zijn functie werd hij opgevolgd door G. Nieuwenhuys, lid van de NSB. In juni 1942 verzocht Fernhout ontheffing van zijn nog resterende functies: lid van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat en de Verenigng Stad en Lande  van Gooiland. 

Fernhoiut keerde na de oorlog, in 1945, terug als burgemeester van Bussum. Hij kreeg bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1949 eervol ontslag, met dankbetuiging voor de langdurig bewezen diensten, door hem als burgemeester bewezen. Datzelfde jaar overleed, na een lijden van tientallen jaren, zijn echtgenote op 52-jarige leeftijd.

Fernhout werd in zijn functie als burgemeester opgevolgd door J.C. Haspels. Hij was Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Fernhout overleed in juni 1977 op 92-jarige leeftijd en werd op 21 juni naast zijn echtgenote begraven op de Algemene Begraafplaats in Bussum