54430426 719703645091745 4637478800278421504 o


Voor het uitbreken van dee Eerste Wereldoorlog werd op instignatie van de toenmalige inspecteur der gezondheid en in overleg met het gemeentebestuur van Naarden een bouwvereniging opgericht. Haar taak was het met Rijksvoorschot bouwen van arbeiderswoningen.  Zie ook J.P. Thijssepark Naarden


Oprichting Volksbelang en begintijd

Op 27 juli 1914 werd de woningcorporatie "Volksbelang" opgericht, de voorloper van de huidige "Woningstichting Naarden". "Bij Koninklijk Besluit werd goedgevonden de Vereniging Bouwvereniging "Volksbelang" te Naarden toe te laten als "vereniging uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam".  ddd 010492661 mpeg21 p001 image

Tot de initiatiefnemers van Volksbelang behoorden onder meer gemeenteraadsleden, huisartsen en de directeur van de Chemische Fabriek Naarden, de heer Dudok van Heel.

De gemeenteraad ging vervolgens met de oprichting akkoord.  Bovengenoemde notabelen, ook wel de "heeren Zeventien" genoemd, begonnen hun arbeid met een startkapitaal van 510 gulden (51 aandelen van 10 gulden). De taak van "Volksbelang" was "het bouwen van arbeiderswoningen met Rijksvoorschot". 

In de beginperiode (tweede helft van 1917) werd in de stad Naarden, op de hoek van de Kloosterstraat en de Huizerpoortstraat een stuk grond aangekocht. Dit terrein was deels eigendom geweest van de gemeente en een particulier, terwijl er daarnaast ook een joodse begraafplaats gelegen had.  

De bovenste lagen zand van de begraafplaats werden in karretjes naar de nieuwe begraafplaats aan de Amersfoortse Straatweg gebracht. Beenderen bleven in een speciaal gebouwd gewelf achter. Dit gewelf bevond zich onder het tweede huis van de hoek der Kloosterstraat

De bouw der achttien arbeiderswoningen werd bekostigd middels een bij Koninklijk Besluit van het Rijk verkregen subsidie van 55.000 gulden. In deze periode verkreeg Volksbelang per Koninklijk Besluit meerdere subsidies. 

Bouw Schapenmeent - verboden kringen en ontstaan Tuindorp Keverdijk

Buiten de vesting bouwde Volksbelang 22 arbeiderswoningen aan de Schapenmeent. Dat was intussen mogelijk geworden omdat Volksbelang had weten te bewerkstelligen dat de "verboden kringen" (bepaalde ruimte buiten de stad waar in verband met de Vestingwet niet in steen mocht worden gebouwd) voor deze plek werden opgeheven. 1150 1  

Voor de kwekerijgronden tussen Naarden en Bussum bleven de verboden kringen ongewijzigd van kracht. De Schapenmeent bestond eerder onder meer uit weilanden, gelegen tussen de Amsterdamse Vaart en de Keverdijk.

Andere bouwwerken betroffen een kwekerijtje, houten huisjes, een molen en een verhard pad, met aan weerszijden daarvan akkertjes voor groenteteelt van kleine tuindertjes

Tussen Vaart en Keverdijk bouwde Volksbelang eerst 30, later nog eens 22 arbeiderswoningen. Maar door de opheffing van de "verboden kringen" zagen ook particuliere bouwers hun kans. In deze periode ontstonden straten met namen als H. van Eijkenstraat, Evert de Brujnstraat en Anna Meursstraat.

De namen waren van personen die in de stad Naarden een belangrijke rol hadden gespeeld. In 1935 verlaagde Volksbelang de huren met gemiddeld 50 cent per week. 

In de tijd die volgde bouwden Volksbelang en particulieren steeds verder, waardoor de latere straten als B. van Rooijenstraat, generaal Krayenhofstraat, Meerstraat en vele andere ontstonden. In 1941 besloot Volksbelang tot de bouw van een complex arbeiderswoningen en woningen voor ouden van dagen. Men voorspelde in deze tijd (1941) dat het aantal bewoners van Tuindorp Keverdijk ooit het aantal inwoners van de vesting Naarden zou overtreffen. 

Periode na de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog distantieerde de regering zich van de sociale woningbouw en financierde deze niet meer. In deze periode nam de gemeente Naarden regie en fnanciering van de regering over. Hierdoor dateren vrijwel alle wijken met sociale woningbouw buiten de vesting van na de oorlog. P1340419

De zogenaamde "kringenwet", waardoor bouwen buiten de vesting Naarden niet toegestaan was, werd in 1953 opgeschort en in 1963 definitief ingetrokken. Dit bevorderde een verdere woningbouw buiten de stad. 

Volksbelang besloot in 1960 32 woningwetwoningen in een van de wijken van Vierhoven te bouwen. Deze plannen giingen door problemen met de financiering aanvankelijk niet door. Van het Rijk diende de aanbesteding namelijk te geschieden middels een openbare aanbesteding en de laagste inschrijving bleek duurder dan de begroting van 500.000 gulden. 

In 1971 werd begonnen met de bouw van twee flats in het tuindorp Keverdijk en huizen van het zogenaamde "ajour-type". Deze sociale woningbouw werd gerealiseerd in het nieuw aan te leggen J.P. Thijssepark. 

In 1993 besloten de R.K. Woningbouwvereniging en Bouwvereniging Volksbelang te fuseren. De nieuwe naam werd Woningstichting Naarden. Zij vehuisde haar hoofdkantoor van de Prinses Irenehof 149 naar de generaal Kraijenhofstraat nummer 76 te Naarden. 

In 2014 publiceerde Tadorna Media een boekje: "Thuis in Naarden", geschreven door de Bussumse historicus Paul Schneiders, waarin de geschiedenis van 100 jaar sociale volkshuisvesting in Naarden werd beschreven. Het eerste exemplaar kreeg toenmalig interimdirecteur van Woningstichting Naarden en voormalig burgemeester van Weesp Bart Horseling. f t